Lidmaatschap

Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool kunnen lid worden van de Stefaantjes.

Geïnteresseerde kinderen en hun ouders zijn welkom voor een bezoek aan onze repetitie. Het liefst ontvangen wij vooraf even een mailtje (zie Contact), zodat we hierop voorbereid zijn. Tijdens dat bezoek geeft een van de bestuursleden of vrijwillig medewerkers een rondleiding en informatie over de gang van zaken. Daarna kan het aspirant lid een keuze maken voor een instrument en wordt er een afspraak gemaakt met de instructeur voor de eerste les. Dat kan meestal op korte termijn.

Contributie slechts € 120,- per jaar (1e kind), voor het 2e kind en volgende kinderen uit een gezin is de contributie respectievelijk € 110,- en € 100,-. Zodra een kind mee gaat spelen in de uittrekgroep vragen wij een eenmalige bijdrage voor kleedgeld van €20.

Bij het lidmaatschap zijn inbegrepen:

  • opleiding
  • repetities
  • bruikleen van een instrument
  • gebruik van een uniform
  • lidmaatschap van de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen)
  • activiteiten (voor een kamp of concertreis wordt een extra bijdrage gevraagd).

Het contributiebedrag is laag omdat wij ook andere inkomsten hebben: subsidie van de gemeente Nijmegen, donaties en acties door onze kinderen en hun ouders die ons een aardig geldbedrag opleveren. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse Grote Clubactie, de Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de maandelijkse inzameling van oud papier.

 Alle kinderen van de Stefaantjes maken deel uit van de “ledenraad”. Dit is een korte vergadering die enkele keren per jaar wordt gehouden en waarmee we de kinderen invloed geven op de muziekkeuze en andere belangrijke beslissingen.

Eén keer per jaar belegt het bestuur een Algemene Vergadering voor ouders/verzorgers en medewerkers. Hierin doet het bestuur verslag van alles was zich in het afgelopen jaar binnen de stichting heeft voorgedaan en kunnen alle deelnemers aan de vergadering informatie vragen en wensen kenbaar maken.

 Als leden van de Stefaantjes zelf aanvullende muzieklessen willen nemen in Muziekcentrum De Lindenberg in Nijmegen, dan kunnen zij hierop korting krijgen.

 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus, en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen moet uiterlijk vóór 1 juni gebeuren, schriftelijk en aan het bestuur gericht. Bij tussentijdse opzegging vóór 1 januari vindt, op verzoek, restitutie van 50% van de jaarcontributie plaats.

 

Indien er op enige wijze beeldopnames van uw kind worden gemaakt, kan dit leiden tot publicatie. De Stefaantjes gaan uit van toestemming hierover, tenzij u schriftelijk laat weten hiervoor geen toestemming te verlenen.